top of page

主日崇拜信息               主日學 
​(2022年2月份)

02-06 歡天喜地一十架(西 1:20)

02-13 持守恩約 廣傳福音(太19: 4-6)

02-20 效法耶穌 廣傳福音(太 9:35-36)

02-06 SS

02-13 SS

02-20 SS

02-27 通天貫地一權柄(太 28:18)

02-27 SS

聚會時間

中文主日崇拜

每周日 10:00am to 11:00am

儿童主日学

每周日 10:30am to 12:30pm

成人主日学

​每周日 11:30am to 12:00pm

bottom of page