top of page

主日崇拜信息               主日學 
​(2022年3月份)

03-06 榮天耀地一兆頭 (太 24:29-31)  主再來

03-13 鶼鰈情深 廣傳福音 (彼前3:7)

03-20 謝天謝地一合一(弗 1:10)同歸於一

03-27 神恩彰顯 廣傳福音(徒 10:1-33)

03-06 SS

03-13 SS

03-20 SS

03-27 SS

聚會時間

中文主日崇拜

每周日 10:00am to 11:00am

儿童主日学

每周日 10:30am to 12:30pm

成人主日学

​每周日 11:30am to 12:00pm

bottom of page