top of page

主日崇拜信息               主日學 
​(2022年4月份)

04-03 新天新地一聖城(啟 21:1-3)

04-10 擁戴祂為王 (路19:28-40)

04-17 我的救贖主活著(伯19:25)

04-03 SS

04-10 SS 羅1:6-7

04-17 SS

04-24 神恩彰顯 廣傳福音(徒 10: 34-48)

04-24 SS

聚會時間

中文主日崇拜

每周日 10:00am to 11:00am

儿童主日学

每周日 10:30am to 12:30pm

成人主日学

​每周日 11:30am to 12:00pm

bottom of page